Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng bạn phải biết

Công ty xây dựng Đức Lộc xin gữi đến các bạn mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng
Trước khi xây dựng công trình, nhà ở, khu đô thị, các doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân đều phải xin giấy phép xây dựng kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD.
Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn hai Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho các công trình, dự án, nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Nội dung chi tiết mời các bạn tải về để tham khảo.
Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng.

Hai mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Nội dung chi tiết của Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm 2 mẫu mời các bạn tham khảo:

Mẫu số 01:

PHỤ LỤC SỐ 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)
Kính gửi: .....................................................................................
1. Thông tin về chủ đầu tư:
- Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): .........................................................................................................
- Người đại diện: Chức vụ (nếu có): .................................................................................................
- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................................................
- Số nhà: ................... Đường/phố ....................... Phường/xã ........................................................
- Quận/huyện Tỉnh/thành phố: .........................................................................................................
- Số điện thoại: ..............................................................................................................................
2. Thông tin công trình:
- Địa điểm xây dựng: .....................................................................................................................
- Lô đất số: ....................................... Diện tích .........................................................................m2.
- Tại số nhà: ........................................................................... Đường/phố ....................................
- Phường/xã ........................................................................ Quận/huyện ......................................
- Tỉnh, thành phố: ...........................................................................................................................
3. Nội dung đề nghị cấp phép:
3.1. Đối với công trình không theo tuyến:
- Loại công trình: ................................... Cấp công trình: ...............................................................
- Diện tích xây dựng:...................... m2.
- Cốt xây dựng: ............................... m
- Tổng diện tích sàn: ........................ m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
- Chiều cao công trình: ................... m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).
- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)
3.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:
- Loại công trình: ................................. Cấp công trình: ....................................................................
- Tổng chiều dài công trình: ............. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).
- Cốt của công trình: ........... m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)
- Chiều cao tĩnh không của tuyến: ............. m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).
- Độ sâu công trình: ........... m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực)
3.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng:
- Loại công trình: ..................................... Cấp công trình: .............................................................
- Diện tích xây dựng: .................. m2.
- Cốt xây dựng: .......................... m
- Chiều cao công trình: ................ m
3.4. Đối với công trình quảng cáo:
- Loại công trình: ..................................... Cấp công trình: .............................................................
- Diện tích xây dựng: .................. m2.
- Cốt xây dựng: .......................... m
- Chiều cao công trình: ................ m
- Nội dung quảng cáo: ....................................................................................................................
3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:
- Cấp công trình: ............................................................................................................................
- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ................. m2.
- Tổng diện tích sàn: ..................... m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
- Chiều cao công trình: ................... m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).
- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)
3.6. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:
 - Loại công trình: ................................... Cấp công trình: ...............................................................
- Diện tích xây dựng:...................... m2.
- Tổng diện tích sàn: ........................ m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
- Chiều cao công trình: ................... m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).
- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)
3.7. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến:
- Giai đoạn 1:
+ Loại công trình: ........................................... Cấp công trình: .......................................................
+ Diện tích xây dựng: .................. m2
+ Cốt xây dựng: ........................... m
+ Chiều sâu công trình: ................ m (tính từ cốt xây dựng)
- Giai đoạn 2:
+ Tổng diện tích sàn: ............... m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
+ Chiều cao công trình: ............. m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).
+ Số tầng: ............. (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)
3.8. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị:
- Loại công trình: ........................................... Cấp công trình: ........................................................
- Tổng chiều dài công trình theo giai đoạn: ............. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).
- Cốt của công trình: ............. m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)
- Chiều cao tĩnh không của tuyến: ..........m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).
- Độ sâu công trình: ............. m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)
3.9. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:
- Tên dự án:
+ Đã được: ................................................phê duyệt, theo Quyết định số: ....... ngày ................
- Gồm: (n) công trình
Trong đó:
+ Công trình số (1-n): (tên công trình)
* Loại công trình: ............................................. Cấp công trình:...................................................
* Các thông tin chủ yếu của công trình: ......................................................................................
3.10. Đối với trường hợp di dời công trình:
- Công trình cần di dời: ..............................................................................................................
- Loại công trình: ............................................. Cấp công trình:...................................................
- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ................ m2.
- Tổng diện tích sàn: ......................... m2.
- Chiều cao công trình: ...................... m2.
- Địa điểm công trình di dời đến: ...............................................................................................
- Lô đất số: ............................ Diện tích m2.
- Tại: .............................................................. Đường: .............................................................
- Phường (xã) ............................................... Quận (huyện) ......................................................
- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................................................
- Số tầng: ......................
4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:
- Tên đơn vị thiết kế: ..............................................................................................................
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số .............. Cấp ngày................................
- Tên chủ nhiệm thiết kế: .......................................................................................................
- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ................ do .............. Cấp ngày: ....................................
- Địa chỉ: ..............................................................................................................................
- Điện thoại: ..........................................................................................................................
- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ........... cấp ngày ..............................................................
5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ............. tháng.
6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:
1 -........................
2 -.......................
..........., ngày ....... tháng ... năm .....
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
Mẫu số 02:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)
Kính gửi: .................................................
1. Tên chủ đầu tư: ...............................................................................................................
- Người đại diện: .................................................Chức vụ: ...................................................
- Địa chỉ liên hệ: ....................................................................................................................
- Số nhà: ................. Đường ..............................Phường (xã) ................................................
- Tỉnh, thành phố: ...................................................................................................................
- Số điện thoại: .......................................................................................................................
2. Địa điểm xây dựng: ...........................................................................................................
- Lô đất số:.................................................Diện tích ........................................................... m2.
- Tại: ......................................................... Đường: ...............................................................
- Phường (xã) .............................................Quận (huyện) .......................................................
- Tỉnh, thành phố: ...................................................................................................................
- Nguồn gốc đất: .....................................................................................................................
3. Nội dung xin phép: ............................................................................................................
- Loại công trình: ........................................... Cấp công trình: ..................................................
- Diện tích xây dựng tầng 1: ......................... m2.
- Tổng diện tích sàn: .................................... m2.
- Chiều cao công trình: ................................. m.
- Số tầng: .........................................................
4. Đơn vị hoặc người thiết kế:
- Địa chỉ: ................................................................................................................................
- Điện thoại: ...........................................................................................................................
5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có):
- Địa chỉ: .......................................................................Điện thoại: .......................................
- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .....................................cấp ngày ......................................
6.Phương án phá dỡ, di dời (nếu có):
7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ............... tháng.
8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
......, ngày ..... tháng .... năm ....
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)
Chúng tôi vừa gữi đến các bạn 2 mẫu đơn Đề nghị cấp giấy phép xây dựng hy vọng sẽ giúp được các bạn phần nào trước khi xây nhà.
Công ty xây dựng Đức Lộc chuyên tư vấn, thiết kế, xây nhà cấp 4 trọn gói uy tín, giá cả họp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn có nhu cầu xây nhà để được công ty chúng tôi tư vấn, thiết kế ngôi nhà ưng ý nhất.
Share on Google Plus

About Hoài Tân Official

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét